Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Koła PZW 75

OKRĘG MAZOWIECKI

POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO W WARSZAWIE

Koło nr 75 w Ożarowie Mazowieckim

ZAWIADOMIENIE

w dniu 18.11.2023 roku o godzinie 9,00 (w pierwszym terminie), o godzinie 9,30 ( w drugim terminie)

w ul. Konotopska 6 / siedziba starego "Uśmiechu"/

WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZE CZŁONKÓW KOŁA PZW

Z NASTĘPUJĄCYM PORZĄDKIEM OBRAD;

1. Otwarcie obrad,wybór przewodniczącego,zastępcy,sekretarza i powołanie Prezydium Walnego Zgromadzenia.

2. Zatwierdzenie porządku obrad i regulaminu Walnego Zgromadzenia - na podstawie projektów opracowanych przez Zarząd Koła.

3. Wybór komisji ; Mandatowej oraz Uchwał i Wniosków.

4. Wręczenie odznaczeń i wyróżnień.

5. Protokół Komisji Mandatowej - Komisja stwierdza ważność Walnego Zgromadzenia.

6. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.

7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Koła - za okres od poprzedniego Walnego Zgromadzenia.

8. Przedstawienie sprawozdania finansowego Koła - za okres od 1 pażdziernika 2022 do 31 grudnia 2022 r.

9. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2022r.

10. Przedstawienie sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2023 r. do 30 września 2023r.

11. Przedstawienie sprawozdania finansowego łowiska za okres od 1 pażdziernika 2022 do 31 grudnia 2022r.

12. Przedstawienie sprawozdania finansowego łowiska za 2022 r.

13. Przedstawienie sprawozdania finansowego łowiska za okres od 1 stycznia do 30 września 2023r.

14. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego i Rzecznika Dyscyplinarnego Koła

15. Omówienie realizacji uchwał i wniosków podjętych na Walnym 2022 r.

16. Przedstawienie i omówienie projektu działania Koła na rok 2024.

17. Przedstawienie i omówienie preliminarza budżetowego Koła na rok 2024.

18 Dyskusja.

19. Zatwierdzenie sprawozdań Zarządu, finansowych, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego oraz Rzecznika Dyscyplinarnego Koła

20. Zatwierdzenie sprawozdań finansowych łowiska.

21. Podjęcie uchwały w sprawie zobowiązania członków koła do wykonania pracy na rzecz koła.

22. Zapoznanie uczestników walnego zgromadzenia z uchwałą Zarządu Głównego i Zarządu Okręgu Maz. dotyczącą składek członkowskich.

23. Podjęcie uchwał w sprawie; planu działania i preliminarza budżetowego Koła na 2024 r.Upoważnienie Zarządu Koła do wprowadzenia ewentualnych zmian.

24. Przyjęcie i zatwierdzenie uchwał i wniosków pod adresem Zarządu Głównego, Zarządu Okręgu i Zarządu Koła.

25. Wolne wnioski.

26. Zakończenie obrad.

PODAJĄC POWYŻSZE DO WIADOMOŚCI, ZARZĄD PROSI CZŁONKÓW ORAZ SYMPATYKÓW PZW O WZIĘCIE UDZIAŁU W ZGROMADZENIU

ZARZĄD KOŁA 75